Biz hakda

Hebei Zetian Chemical Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

1991-nji ýylda esaslandyrylan Hebei Zetian Chemical Co., Ltd. (öňki Hebei Longgang Senagat we Söwda Co. 100 gektara golaý meýdany tutýar. 60,000 tonna önümçiligi we 93,05 million ýuany hasaba alnan maýasy bilen fenolik rezin öndürýär. 20 ýyldan gowrak dowam eden yzygiderli tagallalardan soň önümler refrakter materiallarda, sürtülme materiallarynda, abraziw materiallarda, termiki izolýasiýa materiallarynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we bazarda ýokary abraý gazandy. Kompaniýa "ýöriteleşdirilen, ýörite we Hebei welaýat senagat müdirligi tarapyndan täze "kärhana. 2017-nji ýylda ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi we Hebeý welaýat ylym we tehnologiýa bölümi tarapyndan kiçi we orta tehnologiýa esasly kärhana hökmünde baha berildi we kiçi tehnologiýa ägirt uly şahadatnama berildi.

Toparymyz

Kompaniýa, Hebeý welaýat senagat müdirligi tarapyndan "ýöriteleşdirilen, ýörite we täze" kärhana hökmünde baha berildi. 2017-nji ýylda ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi we Hebeý welaýat ylym we tehnologiýa bölümi tarapyndan kiçi we orta tehnologiýa esasly kärhana hökmünde baha berildi we kiçi tehnologiýa ägirt uly şahadatnama berildi.

Kompaniýanyň önümiň hilini we önümçiligini gowulandyrýan doly hilli dolandyryş ulgamy, kämilleşdirilen awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary, synag enjamlary (gel geçiriji hromatograf, konus we plastinka viskometri, awtomatiki çyglylyk analizatory, diferensial termiki derňew, gaz hromatografiýasy we ş.m.) bar. kuwwaty.

about us

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýa adamlara gönükdirilen, bilimlere hormat goýýan, zehinlere hormat goýýan, işgärleriň bagty üçin işleýän we jemgyýetçilik abadançylygyna işjeň gatnaşýan. Dogry ýolda özümiz, başgalar we jemgyýet üçin elimizden gelenini ederis we bagtdan lezzet alarys.

about us

Win-win hyzmatdaşlygy

Soňky ýyllarda Hebei Zetian telekeçiligi dolandyrmagy we ykdysady ösüşi güýçlendirmek bilen bir hatarda, bütin dünýäde "bitewilik we yhlas" korporatiw ruhuny ösdürmäge ünsi jemledi, adamlara hormat goýmagyň we olara ynanmagyň, adamlara ideg etmegiň, adamlary söýmegiň, we adamlara bilim bermek we tälim bermek. Ulanyjylaryň medeni atmosferasyny wagyz etmek kärhananyň "üç siwilizasiýasynyň" gurluşygynyň utgaşdyrylan ösüşine kömek edýär we "kärhana medeniýetiniň gurluşygynda kärhananyň ösüşi we emele gelmegi" atly ruhy we maddy taýdan bilelikde ýaşaşmagy döredýär. kärhanasynyň ösüşindäki aýratynlyklary ". -Eňiş gazanmak bilen sagdyn ösüşe barýan ýol.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň