ZTHG-1
ZTHG-2
ZTHG-3

Biz hakda

Koprak okaGit

1991-nji ýylda esaslandyrylan Hebei Zetian Chemical Co., Ltd. (öňki Hebei Longgang Senagat we Söwda Co. 100 gektara golaý meýdany tutýar.

about us

Önümlerimiz

Kompaniýanyň ýokary hilli dolandyryş ulgamy, awtomatiki önümçilik enjamlaryny goldaýan kämillik ýaşyna ýeten ulgamy bar.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • toparymyz
 • Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýa, Hebeý welaýat senagat müdirligi tarapyndan "ýöriteleşdirilen, ýörite we täze" kärhana hökmünde baha berildi. 2017-nji ýylda ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi we Hebeý welaýat ylym we tehnologiýa bölümi tarapyndan kiçi we orta tehnologiýa esasly kärhana hökmünde baha berildi we kiçi tehnologiýa ägirt uly şahadatnama berildi.

Kompaniýa adamlara gönükdirilen, bilimlere hormat goýýan, zehinlere hormat goýýan, işgärleriň bagty üçin işleýän we jemgyýetçilik abadançylygyna işjeň gatnaşýan. Dogry ýolda özümiz, başgalar we jemgyýet üçin elimizden gelenini ederis we bagtdan lezzet alarys.

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler

 • Topar
  Size garaşmak hyzmatyny bermek üçin ökde hünärmenler topary we ajaýyp satuw toparymyz bar.
 • Önümçilik
  Halkara ösen gurnama liniýasy we önümçilik tehnologiýasy bilen, berk gözegçilik dolandyryş ulgamy.
 • Terezisi
  100 gektara golaý meýdany tutýar. 60,000 tonna önüm we 93.05 million ýuanyň hasaba alnan maýasy bilen.
 • Geografiki
  Lantian köçesiniň günbatar tarapynda ýerleşýän Hengjing ýolunda, Tegelek Ykdysadyýet seýilgähinde ulag amatly.

ÖNÜMLER KATEGORLARY

BIZI AD ÜSTÜNLIK

 • Technology
  Tehnologiýa
  Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleri öndürmäge ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.
 • credibility
  ygtybarlylygy
  Önümlerimizde köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bilmek üçin ýokary hilli we karz bar.

Bahasy üçin sorag

tabşyryň

iň soňky habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Fenolik rezin hapa suwlary arassalamak usuly

  Fenolik rezin tormoz torlary we abraziw serişdeleri ýaly pudaklarda möhüm çig mallardan biridir. Fenolik rezin öndürilende öndürilýän galyndy suw öndürijiler üçin kyn mesele. Fenolik rezin öndürýän hapa suwlarda fenollaryň, aldegidleriň, ...
  Koprak oka
 • Fenolik rezini refrakter pudagynda ulanmak

  Çekişme pudagy birleşdiriji serişde hökmünde fenolik rezine mätäç we köp sanly baglanyşyk serişdeleriniň arasynda diňe fenolik rezin gowy effektli ideal seçimdir. Häzirki wagtda refrakter pudagynda işleýän bolsaňyz, fenolik rezini baglaýjy hökmünde saýlamadyk bolsaňyz, dowam etdirmek isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Resin üweýji tigirleri ulanmakda betbagtçylyklaryň öňüni nähili almaly

  Resin üweýji tigir giňden ulanylýan ýylmaýjy guraldyr. Adatça abraziw materiallardan, ýelimlerden we güýçlendiriji materiallardan durýar. Operasiýa wagtynda döwülmek diňe bir ölüme ýa-da agyr şikeslere sebäp bolman, ussahana ýa-da gabyga uly zeper ýetirer. Azaltmak we garşy çykmak üçin ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň