Habarlar

Çekişme pudagy birleşdiriji serişde hökmünde fenolik rezine mätäç we köp sanly baglanyşyk serişdeleriniň arasynda diňe fenolik rezin gowy effektli ideal seçimdir. Häzirki wagtda refrakter pudagynda işleýän bolsaňyz, entek fenolik rezini baglaýjy hökmünde saýlamadyk bolsaňyz, işiňiziň ösüşini dowam etdirmek isleseňiz, fenolik rezini birleşdiriji hökmünde saýlamaly we önümçilige goýmaly. Fenolik rezin irki senagat sintetiki rezin we ylmy gözlegçileriň paýhasynyň kristallaşmagydyr. Şeýle hem, refrakter pudagynyň ösüşiniň önümidir.

Baglaýjy, diňe bir daşky gurşawy hapalamaýan we daşky gurşawy goramagy zaýalaýan däl, eýsem materiallardaky we önümlerdäki aýrylmaz maddalar üçin zäherleýji hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarydyr, käbir kompaniýalar öndürijiligi äsgermezlik edip, önümi saýlanda baglaýjynyň bahasyny göz öňünde tutýarlar. we howplar. Irki çukurdan häzirki fenolik rezine çenli üýtgeşiklik diňe önüm däl, eýsem pudagyň ösüş ugrudyr. Diňe bir çukuryň öndürijiligi islegi doly kanagatlandyryp bilmez, eýsem ulanyş döwründe köp sanly öň hatarda işleýänleriň iş gurşawy hem ýok ediler we işçileriň saglygyna howp salýar. Fenolik rezin bu kemçiliklerden doly saplanýar. Diňe öndürijiligiň ähli taraplary çydamly önümçiligiň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmän, eýsem ulanylanda zäherli tüsse çykarylyşynyň hem köp mukdary ýok. Häzirki üýtgedilen fenolik rezin, käbir aýratyn refrakter önümleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin fenolik reziniň işleýşini gowulandyrdy. Daşky gurşawy goramak we pes uglerod çagyryş şygary bolansoň, çydamly pudagyň ösüşi hökman ýaşyl refrakter bolar, şonuň üçin ekologiýa taýdan arassa fenolik rezini birleşdiriji hökmünde ulanmak pudagyň ösmegi üçin hökmany şertdir.
Fenolik rezin kompaniýalary we önümçilik tehnologiýasy we sc.


Iş wagty: Awgust-15-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň