Habarlar

Resin üweýji tigir giňden ulanylýan ýylmaýjy guraldyr. Adatça abraziw materiallardan, ýelimlerden we güýçlendiriji materiallardan durýar. Operasiýa wagtynda döwülmek diňe bir ölüme ýa-da agyr şikeslere sebäp bolman, ussahana ýa-da gabyga uly zeper ýetirer. Howplaryň ýüze çykmagyny azaltmak we gözegçilikde saklamak üçin bildirilýän howplara we olaryň öňüni alyş çärelerine düşünmeli we özleşdirmeli.

Gaýtadan işlemek we saklamak

Daşamak we işlemek wagtynda, fenolik rezin bilen birikdirilen çybyk tigir çygly bolsa, güýji azalar; çyglylygyň deň däl siňdirilmegi tigiriň deňagramlylygyny ýitirmegine sebäp bolar. Şonuň üçin, üweýji tigir ýüklenende we düşürilende, üweýji tigiriň kadaly ýagdaýyny saklamak üçin ony seresaplylyk bilen gury we salkyn ýerde goýmaly.

Ikinjiden, dogry gurnama

Eger rezin üweýji tigir nädogry guralda oturdylan bolsa, meselem, polat maşynyň esasy şahasynyň ujunda, heläkçilikler ýa-da döwülmeler bolup biler. Öýjükli tigiriň merkezi deşiginiň ýarylmagynyň öňüni almak üçin esasy şahanyň degişli diametri bolmaly, ýöne gaty uly bolmaly däldir. Flanes pes uglerod polatdan ýa-da şuňa meňzeş materialdan ýasalmaly we ýylmaýjy tigiriň diametriniň üçden birinden az bolmaly däldir.

Üç, synag tizligi

Rezin üweýji tigiriň işleýiş tizligi öndüriji tarapyndan görkezilen iň ýokary rugsat berilýän iş tizliginden ýokary bolmaly däldir. Grhli ýylmaýjy enjamlar pyçak tizligi bilen bellik edilmelidir. Öýjükli tigirde iň ýokary rugsat berilýän periferiýa tizligi we rezin üweýji tigiriniň degişli tizligi hem görkezilýär. Üýtgeýän tizlikli ýylmaýjy we ýylmaýjy tigirler üçin, elde saklaýan ýylmaýjylaryň degişli rugsatly tizlik bilen gurulmagy üçin ýörite gorag çäreleri görülmeli.

Dört, gorag çäreleri

Garawul, üweýji tigiriň ýarylmagyna garşy durmak üçin ýeterlik güýje eýe bolmalydyr. Käbir ýurtlarda gorag enjamlary üçin ulanylýan dizaýn we materiallar barada jikme-jik düzgünler bar. Umuman aýdanyňda, çoýun ýa-da guýma alýumininiň öňüni almaly. Garawulyň üweýiş amallary açylmagy mümkin boldugyça kiçi bolmaly we sazlanylýan päsgelçilik bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.

Aboveokardakylar, rezin üweýji tigirleri görmeli gorag çäreleri. Operatorlary spesifikasiýalary ulanmak we rezin üweýji tigiriň hiline nädip baha bermelidigi barada işçiler işledilende howply hadysalaryň bolmazlygyny öwrediň. Işçileri ähli tarapdan goraň.


Iş wagty: Awgust-15-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň