Habarlar

Fenolik rezin tormoz torlary we abraziw serişdeleri ýaly pudaklarda möhüm çig mallardan biridir. Fenolik rezin öndürilende öndürilýän galyndy suw öndürijiler üçin kyn mesele.

Fenolik rezin öndürýän hapa suwlarda fenollaryň, aldegidleriň, rezinleriň we beýleki organiki maddalaryň ýokary konsentrasiýasy bar we ýokary organiki konsentrasiýa, ýokary zäherlilik we pes pH aýratynlyklaryna eýe. Fenoly öz içine alýan hapa suwlary bejermegiň köp usullary bar we giňden ulanylýan usullara biohimiki usullar, himiki okislenme usullary, gazyp almak usullary, adsorbsion usullary we gaz çykarmak usullary girýär.
 
Soňky ýyllarda katalitik okislenme usuly, suwuk membranany bölmek usuly we ş.m. ýaly köp täze usul ýüze çykdy, ýöne fenolik rezin hapa suwlary arassalamak taslamalarynda, esasanam akym standartlaryna laýyk gelmek üçin biohimiki usullar esasy akym usuly bolup durýar. Mysal üçin, aşakdaky fenolik rezin hapa suwlary arassalamak usuly.
Ilki bilen, fenolik rezin hapa suwlarynda kondensasiýa bejergisini geçiriň, rezini çykaryň we ondan çykaryň. Soňra, esasy kondensasiýa bejergisinden soň fenolik rezin hapa suwlaryna himiki maddalar we katalizatorlar goşulýar we fenol we formaldegidleri aýyrmak üçin ikinji derejeli kondensasiýa bejergisi geçirilýär.

Ikinji derejeli kondensasiýa bejergisinden soň fenolik rezin hapa suwlary nasosyň hapa suwlary bilen garylýar, pH bahasy 7-8-e düzülýär we durmaga rugsat berilýär. Soňra formaldegidiň we COD-iň düzümini hasam azaltmak üçin hapa suwlary katalitik oksidlemek üçin ClO2 goşmagy dowam etdiriň. Soňra FeSO4 goşuň we öňki ädimiň getiren ClO2-ni aýyrmak üçin pH bahasyny 8-9-a sazlaň.
Öň bejerilen fenolik rezin hapa suwlary mikroorganizmler arkaly suwdaky hapalaýjy maddalary aýyrmak üçin SBR biohimiki bejergisine sezewar ediler.
Fenolik rezin öndürýän hapa suwlar ilki bilen arassalanylýar, soňra hapa suwlar standartlara ýeter ýaly täzelenýär.


Iş wagty: Awgust-15-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň